• پورتال کانون کارآفرینان خراسان جنوبي
  • فارسی
  • انگلیسی

اخبار

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رییس کانون استان

گزارش جلسات هیئت مدیره

مهمترین فعالیت های کانون استان